Gebruiksvoorwaarden Ondernemer24.nl

Leest u deze algemene voorwaarden goed door. Ze bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten.

Definities

Content Ondernemer24.nl: Hiermee wordt bedoelt alle content dat Ondernemer24.nl beschikbaar stelt via de site, eventuele applicaties of diensten. Dit is inclusief de content waarvoor toestemming is gegeven van een derde partij, maar exclusief content van de leden.

Collectieve Content: Dit is de content van leden en die van Ondernemer24.nl.

Content: Dit betekent tekst, grafische uitingen, afbeeldingen, muziek, software, audio, video, informatie en andere materialen.

Aanbieder: Dit is een lid dat een advertentie plaats op de site Ondernemer24.nl

Advertentie: Dit is een zakelijk aanbod van de aanbieder dat via Ondernemer24.nl beschikbaar is gesteld

De gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot leden.

Lid: Dit is een persoon die het registratieproces van Ondernemer24.nl heeft voltooid.

Content lid: Dit is alle content die een lid plaatst, upload, publiceert, toevoegt of overbrengt binnen de mogelijkheden van de website Ondernemer24.nl.

Belasting: Is de Belasting Toegevoegde Waarde, afgekort de BTW.

Website: is de website Ondernemer24.nl

Ondernemer24.nl: Ondernemer24.nl is gevestigd te Groningen, Engelberterweg 13, KvK nummer: 71210288, Btw nummer: NL108360222B02

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Ondernemer24.nl en de Gebruiker.

Op de Diensten die door Ondernemer24.nl aan leden worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden Ondernemer24.nl Leden” van toepassing.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Ondernemer24.nl en gebruiker van deze website. De gebruiker accepteert de gebruiksvoorwaarden wanneer hij gebruik maakt van deze website en diensten.

Ondernemer24.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Ondernemer24.nl en de Gebruiker zijn overeengekomen.

Ondernemer24.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Ondernemer24.nl, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Ondernemer24.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

De gebruiker mag deze website, respectievelijk de inhoud van deze website naar alle redelijkheid gebruiken in de uitoefening van een bedrijf of beroep en/of voor commerciële doeleinden indien het de delen van de site niet gebruikt om deze boodschap te verkondigen die hier niet voor bestemd zijn. Hiermee bedoelen we de onderdelen van de site die voor algemeen gebruik zijn: de community en het onredelijk gebruiken van andere onderdelen van de site om commerciële boodschappen te verkondigen. Als Ondernemer24.nl van mening is dat dit het geval is houdt zij het recht voor om deze te verwijderen.

Als de gebruiker deze website, respectievelijk de inhoud van deze website, gebruikt voor andere doelen of op een andere wijze dan bedoeld door Ondernemer24.nl, zulks ter beoordeling van Ondernemer24.nl, is het Ondernemer24.nl toegestaan om de toegang tot de websites met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder verdere voorafgaande berichtgeving aan de gebruiker. Bij misbruik kunnen juridische stappen volgen richting de gebruiker. Ondernemer24.nl is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden. Ondernemer24.nl kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de website www. Ondernemer24.nl. Ondernemer24.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn. B2B Contact is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Ondernemer24.nl.

Ondernemer24.nl is niet aansprakelijk voor de eigen informatie of informatie van derden op Ondernemer24.nl als deze foutief (of onjuist of onvolledig) op Ondernemer24.nl staat. Ook de informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker moet altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. De artikelen, checklisten, modelbrieven en modelcontracten e.a. informatie die

Ondernemer24.nl publiceert zijn geschreven als algemeen handvat voor (juridische) handelingen. De toepasbaarheid van een model in concrete gevallen dient zelfstandig te worden beoordeeld door de gebruiker en de gebruiker is zelf verantwoordelijk hiervoor. In geval van gebruik van het model dient het model te worden geïnterpreteerd en te worden aangepast aan de specifieke situatie waarvoor het wordt gebruikt.

Wanneer een gebruiker informatie (in welke vorm dan ook) plaatst op de website en/of deelneemt aan een groep, discussie, discussieforum of enige andere mogelijkheid om te reageren op de website dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen/ video's te gebruiken die in strijd zijn met de wet of de goede zeden. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

Ondernemer24.nl behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - om in hetgeen door de gebruiker aan Ondernemer24.nl ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij redactioneel, uitgever technisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.

Ondernemer24.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de 'spelregels' voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden. Ondernemer24.nl is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Tekst- en fotoberichten worden achteraf door Ondernemer24.nl gecontroleerd. Een controle zijdens Ondernemer24.nl laat de eventuele aansprakelijkheid van de gebruiker die het desbetreffende bericht heeft aangeleverd, onverlet. Videoberichten worden door Ondernemer24.nl gecontroleerd. Een controle zijdens Ondernemer24.nl laat de eventuele aansprakelijkheid van de gebruiker die het desbetreffende bericht heeft aangeleverd, onverlet.

Modificatie

Ondernemer24.nl houdt zich het recht voor om allen tijde de website, diensten, algemene voorwaarden, servicekosten en prijzen aan te passen. We zullen een modificatie via de website communiceren met de leden en dit op een duidelijke manier naar voren brengen.

Onderhoud

Ondernemer24.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Ondernemer24.nl ontstaat.

Toelatingsvoorwaarden

De website en diensten zijn beschikbaar voor personen die 18 of ouder zijn. Toegang voor personen onder de 18 is het gebruik van de site niet toegestaan.

Hoe de website, diensten en applicaties werken

De website Ondernemer24.nl en bijbehorende diensten kunnen gebruikt worden om het vinden en onderhouden van zakelijke contacten, kennisdeling en kennisvergaring, plaatsing zakelijke advertenties, boekingen, gebruik van zakelijke tools en diensten te faciliteren. Om deze diensten en de website optimaal te kunnen gebruiken dient er een online account aangemaakt te worden. U kunt sommige delen van de website en sommige diensten als ongeregistreerde bezoeker bekijken of gebruiken. Als u van alle onderdelen en diensten van Ondernemer24.nl gebruik wenst te maken moet u zich eerst registreren als lid en een Ondernemer24.nl account aanmaken.

Zoals hierboven beschreven stelt Ondernemer24.nl een online platform, marktplaats, (kennis)community, tools en diensten beschikbaar met bijbehorende technologie voor ondernemers, afnemers en aanbieders in de zakelijke wereld om direct een zakelijke deal te bewerkstelligen, met elkaar in contact te komen, kennis te delen, diensten en tools aan te bieden.

Ondernemer24.nl is zelf geen aanbieder of beheerder van de in de advertenties beschreven aanbiedingen die in de marktplaats staan en heeft daarin slechts een bemiddelende rol.

Diensten en tools die Ondernemer24.nl zelf tegen betaling aanbiedt zullen ook als zodanig aangeboden worden en hier zullen aanvullende gebruiksvoorwaarden op toepassing zijn.

BELANGRIJK: Zoals hierboven beschreven stelt Ondernemer24.nl een online platform, marktplaats, (kennis)community, tools en diensten beschikbaar met bijbehorende technologie voor ondernemers, afnemers en aanbieders in de zakelijke wereld om direct een zakelijke deal te bewerkstelligen, met elkaar in contact te komen, kennis te delen, diensten en tools aan te bieden.

Ondernemer24.nl kan niet, en zal niet de content van de advertenties, gebruikersprofielen en andere door gebruikers geplaatste inhoud op de website controleren. Tevens kan en zal Ondernemer24.nl ook niet de conditie, legaliteit, kwantiteit en kwaliteit van deze controleren. Ondernemer24.nl is niet verantwoordelijk voor (schade)claims die voortkomen uit de inhoud van de advertenties, gebruikersprofielen en andere door gebruikers geplaatste inhoud op de website. Boekingen via het marktplaats die gebruikers (boekers) maken zijn voor eigen risico, evenals alle andere activiteiten, contactverzoeken en dergelijke die via de website tot stand zijn gekomen. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Ondernemer24.nl draagt voor de inhoud van profielen, advertenties, aanvragen, referenties, prijzen en andere door de gebruikers geplaatste inhoud geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Ondernemer24.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen van aanbieders en boekers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden of juiste levering van diensten en aanbiedingen.

Account Registratie

Om gebruik te maken van de diensten van Ondernemer24.nl zal de gebruiker lid moeten worden en een Ondernemer24.nl account aan moeten maken. Dit kan via de gebruikelijke registratie of door het aanmelden via een account van een derde partij, de zogenaamde social networking sites (SNS). Als deel van de functionaliteit van de website en diensten mag u uw account linken aan een derde partij (SNS). Echter alleen door het verstrekken van de login informatie aan Ondernemer24.nl via de website en diensten. Door Ondernemer24.nl toegang te geven to derde partij accounts, weet u dat Ondernemer24.nl toegang beschikbaar maakt en eventueel content opslaat (indien toegankelijk en toestemming verkregen) van uw derde partij account (SNS) en dit beschikbaar maakt voor de website en diensten via uw Ondernemer24.nl account en Ondernemer24.nl profielpagina.

We maken uw Ondernemer24.nl account en uw Ondernemer24.nl profielpagina aan voor uw gebruik van de site gebaseerd op persoonlijke informatie die u heeft ingevoerd op de website of via een SNS (als hierboven beschreven) aan ons verstrekt heeft. U mag niet meer dan 1 actieve Ondernemer24.nl account hebben. U gaat akkoord met dat u accurate, relevante, actuele en complete informatie invoert tijdens het registratieproces, en dat u deze informatie bijwerkt om het accuraat, relevant, actueel en compleet houdt. Ondernemer24.nl heeft het recht om uw Ondernemer24.nl account op te schorten of te beëindigen en de toegang tot de website, diensten en applicaties te ontzeggen als u meer dan 1 Ondernemer24.nl account heeft of als u informatie in heef gevoerd dat bewijst dat uw gegevens niet accuraat, relevant, actueel of compleet zijn. U bent verantwoordelijk voor het beheren van uw wachtwoord. U gaat er mee akkoord dat u uw wachtwoord niet aan een derde partij verstrekt en dat u als enige verantwoordelijkheid draagt voor de activiteiten en acties gemaakt onder uw Ondernemer24.nl account en uw toegang tot de website, of u nu toegang heeft gegeven of niet voor deze activiteiten en acties. U zult Ondernemer24.nl per direct inlichten als uw Ondernemer24.nl account op enige manier ongeautoriseerd gebruikt wordt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendommen met betrekking van de website, diensten en applicaties behoren toe aan Ondernemer24.nl met uitzondering van het materiaal dat door leden is geplaatst in verband met het plaatsen van advertenties, referenties, aanvragen, aanbevelingen, prijzen, beoordelingen, artikelen, blogs, foto’s en dergelijke. Het is de gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer24.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer24.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet. De gebruiker garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De gebruiker vrijwaart Ondernemer24.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Geen controle en bevestiging Leden en advertenties

Ondernemer24.nl controleert en bevestigd geen gebruikers of lijsten met advertenties. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden moeten gebruikers ons accurate, relevante, actuele en complete informatie aanleveren. Ondernemer24.nl probeert deze gegevens niet te controleren en te bevestigen, dit geldt tevens voor de identiteit van de leden. Het is uw verantwoordelijkheid om onderzoek te doen naar de identiteit en de advertenties van leden en gebruikers. Ondernemer24.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade of leed veroorzaakt door interactie met andere gebruikers. Door het gebruik van deze dienst gaat u akkoord met dat elke vorm van actie tegen andere gebruikers of andere derde partijen beperkt blijft tot een claim tegen een gebruiker of andere derde partijen die u schade of leed hebben berokkend. U gaat akkoord met dat u niet probeert actie te ondernemen tegen Ondernemer24.nl als een lid of een derde partij u schade of leed heeft berokkend. We raden aan om op een directe manier contact op te nemen met andere leden of derde partijen in geval van schade of leed dat is ontstaan door communicatie of overeenkomsten die gesloten zijn via Ondernemer24.nl.

U gaat akkoord dat u redelijke voorzorgsmaatregelen neemt in alle communicatie en interactie met andere gebruikers van de website, dienst en applicaties van Ondernemer24.nl en met andere personen waar u mee communiceert of interactie mee heeft als resultaat van onze dienstverlening. Inclusief, maar niet beperkt tot andere websitegebruikers, ook als u deze besluit offline of persoonlijk te ontmoeten.

  • Hits: 8141

Algemene voorwaarden

Adverteren

Help/FAQ

Webwinkel

Auteurs